Warunki korzystania z serwisu Boataround

Aby korzystać platformy Boataround.com (i) należy mieć skończone co najmniej 18 lat; (ii) posiadać zdolność prawną do zawierania umów. Boataround.com zastrzega sobie prawo do odmowy dostępu do tej platformy i usług przez nią oferowanych.

Warunki i zasady działania serwisu mogą być okresowo zmieniane. Mają one zastosowanie do wszystkich naszych usług bezpośrednio lub pośrednio (poprzez dystrybutorów) udostępnionych online, za pośrednictwem dowolnego urządzenia mobilnego, poczty elektronicznej lub telefonu. Uzyskanie dostępu, przeglądanie i korzystanie z naszej witryny lub którejkolwiek z naszych aplikacji za pośrednictwem dowolnej platformy (zwanej łącznie "platformą") i/lub dokonanie rezerwacji oznacza przeczytanie, zrozumienie i wyrażenie zgody na zawarte poniżej warunki korzystania z serwisu Boataround (w tym na politykę prywatności i korzystanie z plików cookie).

Poniższy dokument, jego treść i infrastruktura, a także usługa rezerwacji łodzi online świadczona przez platformę ("usługa") są własnością firmy Boataround.com, zarządzanej i będącej własnością firmy Medana 17, 811 02 Bratysława, Słowacja (" Boataround.com ", "my", "naszych", "naszą" lub "naszej") i są przeznaczone do osobistego, nie komercyjnego użytku, z zastrzeżeniem warunków określonych poniżej.

 1. Usługa
 2. Boataround.com (oraz jej partnerzy) udostępnia platformę online, za pośrednictwem której wszystkie typy operatorów statków (na przykład czartery, mariny, indywidualni właściciele łodzi, biura podróży, łącznie "dostawcy łodzi"), mogą reklamować swoje łodzie w celu ich wypożyczenia, i za pośrednictwem której użytkownicy platformy mogą wynajmować łodzie. Wynajmując łódź za pośrednictwem Boataround.com, użytkownik nawiązuje bezpośrednią (prawnie wiążącą) umowę z dostawcą łodzi, na podstawie której wynajmie łódź.

  Od momentu dokonania rezerwacji, Boataround.com działa wyłącznie jako pośrednik między użytkownikiem a dostawcą łodzi, przekazując szczegóły wynajmu właściwemu dostawcy łodzi i wysyłając użytkownikowi wiadomość e-mail z potwierdzeniem w imieniu dostawcy łodzi. Informacje, zawarte w ofertach Boataround.com, opierają się na informacjach dostarczonych przez dostawców łodzi. Dostawcy łodzi mają dostęp do systemu on-line, za pośrednictwem którego są w pełni odpowiedzialni za aktualizację ceny wynajmu, dostępności i innych informacji, które są wyświetlane na platformie. Pomimo, że podczas wykonywania usług Boataround.com korzysta wyłącznie z rzeczywistych zasobów, to nie w stanie sprawdzić, i nie gwarantuje tego, że wszystkie informacje są dokładne, kompletne lub poprawne, a także nie ponosi odpowiedzialności za błędy (w tym błędy typograficzne), jakiekolwiek przerwy w działaniu serwisu (niezależnie od tego, czy są to zależne od jakichkolwiek (tymczasowych i/lub częściowych) awarii, napraw, uaktualnień lub konserwacji platformy lub innych przyczyn), niedokładne, wprowadzające w błąd lub nieprawdziwe informacje lub niedostarczenie informacji. Każdy dostawca łodzi pozostaje przez cały czas odpowiedzialny za dokładność, kompletność i poprawność informacji (w tym cenę wynajmu i dostępność) wyświetlanych na naszej platformie.

  Usługi Boataround.com są udostępnione wyłącznie do użytku osobistego i niekomercyjnego. Dlatego też nie wolno używać, kopiować, sprzedawać, wyświetlać ani powielać żadnych treści lub informacji, produktów lub usług dostępnych na platformie w celu prowadzenia działalności handlowej lub konkurencyjnej.

 3. Ceny
 4. Ceny zawarte na platformie Boataround.com odnoszą się do wybranej łodzi na okres całej rezerwacji, zawierają podatek VAT i inne podatki, o ile nie zaznaczono, że jest inaczej. Należy dokładnie sprawdzić szczegółowe warunki wynajmu przed dokonaniem rezerwacji. Oczywiste błędy (w tym błędy drukarskie) nie są wiążące.

  Usługa Boataround.com jest bezpłatna, zatem nie jest pobierana żadna opłata za usługę ani nie jest naliczana prowizja od ceny wynajmu łodzi. Dostawcy łodzi płacą Boataround.com za usługę (niewielki procent od ceny wynajmu łodzi) po wpłacie od wynajmującego.

 5. Prywatność i pliki cookies
 6. Boataround.com szanuje prywatność użytkowników. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności.

 7. Płatność
 8. Dostawcy łodzi wymagają zapłacenia całości lub części kosztu wynajmu w celu zagwarantowania rezerwacji. Użytkownicy są proszeni o gwarancję wynajmu w trakcie procesu rezerwacji. Płatność jest bezpiecznie przetwarzana z karty kredytowej/debetowej lub konta bankowego użytkownika na konto bankowe dostawcy łodzi za pośrednictwem serwisu płatniczego. Należy dokładnie sprawdzić szczegółowe warunki wynajmu przed dokonaniem rezerwacji.

 9. Anulowanie rezerwacji
 10. Dokonując rezerwacji na platformie Boataround.com użytkownicy akceptują i zgadzają się na stosowną politykę anulowania rezerwacji u danego dostawcy łodzi oraz wszelkie dodatkowe warunki dostawcy łodzi, które mogą dotyczyć wynajmu, w tym usług i/lub produktów oferowanych przez operatora łodzi.

 11. Gwarancja zwrotu pieniędzy - Boataround
 12. Gwarancja zwrotu pieniędzy - Boataround jest dodatkową usługą oferowaną przez Boataround swoim klientom, która może być zastosowana przy dokonywaniu rezerwacji przez platformę i która powinna zostać zatwierdzona przez Boataround. Boataround zastrzega sobie prawo do odrzucenia wniosku o zwrot pieniędzy w ramach gwarancji.

  Z Gwarancją zwrotu pieniędzy - Boataround, klient może otrzymać zwrot płatności która została dokonana w celu potwierdzenia wynajmu, pod warunkiem spełnienia następujących warunków oraz zatwierdzenia wniosku przez Boataround:

  1. Pomiędzy datą rezerwacji jachtu przez platformę a pierwszym dniom wynajmu jachtu (datą jego odbioru) jest co najmniej jeden miesiąc lub więcej.

  2. Klient już zapłacił cenę wynajmu (w całości lub częściowo), która była wymagana w celu potwierdzenia wynajmu, zgodnie z zasadami płatności na potwierdzeniu rezerwacji (pkt. 4 regulaminu).

  3. Wniosek o zwrot pieniędzy w ramach gwarancji został złożony do Boataround w celu jego zatwierdzenia nie później niż za jeden miesiąc przed datą odbioru jachtu. W celu złożenia wniosku o zwrot pieniędzy w ramach gwarancji, prosimy o kontakt z Boataround przez info@boataround.com

  Klient nie jest uprawniony do żądania zwrotu kwoty wyższej niż kwota zapłacona przez Klienta.

  W przypadku odrzucenia wniosku przez Boataround lub jeżeli powyższe warunki nie zostali spełnione, co spowodowało odrzucenie wniosku, wtedy obowiązują standardowe Zasady Anulowania, o których mowa w pkt. 5 Regulaminu Boataround.

  Warunki wynajmu można uzyskać u wybranego dostawcy łodzi. Zasady anulowania rezerwacji są dostępne na platformie na indywidualnej stronie najmu, podczas procesu rezerwacji oraz w e-mailu z potwierdzeniem. Należy pamiętać, że niektóre oferty najmu nie mają możliwości anulowania rezerwacji lub wprowadzania zmian. Przed dokonaniem rezerwacji należy sprawdzić szczegółowe warunki wynajmu. Należy dokładne zapoznać się z zasadami anulowania rezerwacji i polityką płatności przed wypożyczeniem wybranej łodzi i wykonać kolejne płatności w odpowiednim czasie. Rezerwacja może zostać odwołana (bez wcześniejszego powiadomienia), jeśli odpowiednia (pozostała) kwota za wynajem nie została pobrana w odpowiednim terminie płatności, zgodnie z odpowiednią polityką płatności.

  Za opóźnienie płatności, podanie błędnych danych bankowych, karty debetowej lub karty kredytowej, korzystanie z nieważnej karty kredytowej lub debetowej oraz posiadanie niewystarczających środków odpowiedzialny jest użytkownik i w powyższych przypadkach nie przysługuje mu prawo do zwrotu kwoty przedpłaconej, chyba że operator łodzi wyraża na to zgodę. Aby zobaczyć, zmodyfikować lub anulować rezerwację, należy sprawdzić wiadomość email z potwierdzeniem i postępować zgodnie z instrukcjami.

 13. Korespondencja
 14. Dokonując rezerwacji, użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Boataround.com (i) wiadomości e-mail zawierających informacje dotyczące wynajmu oraz udostępniające wybrane informacje i oferty (w tym oferty osób trzecich w zakresie, w jakim wybrano te informacje) związane z wynajmem i kierunkiem podróży oraz (ii) wiadomości email wysyłane po zakończeniu wypożyczenia, z zaproszeniem do wystawienia recenzji.

 15. Recenzje
 16. Opinia użytkownika może zostać wyświetlona na platformie Boataround.com w celu informowania (przyszłych) użytkowników o poziomie satysfakcji dotyczącym usługi. Boataround.com zastrzega sobie prawo do dostosowania, odmowy lub usunięcia opinii według własnego uznania.

 17. Wyłączenie odpowiedzialności
 18. Z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w niniejszych warunkach i w zakresie dozwolonym przez prawo, Boataround.com ponosi odpowiedzialność za bezpośrednie szkody faktycznie poniesione, zapłacone lub poniesione z powodu niewypełnienia zobowiązań w odniesieniu do oferowanych usług, do łącznej kwoty łącznego kosztu rezerwacji, określonej w wiadomości email z potwierdzeniem (dotyczy tylko jednego wydarzenia lub serii połączonych wydarzeń).

  Jednakże, w zakresie dozwolonym przez prawo ani Boataround.com, ani żaden jej dyrektorów, pracowników, przedstawicieli, filii, stowarzyszeń lub innych osób zaangażowanych w zarządzanie platformą i jej treściami nie ponoszą odpowiedzialności za (i) wszelkie bezpośrednie, pośrednie, wtórne straty materialne, utratę zysków, utratę przychodów, utratę umowy, utratę lub naruszenie renomy lub reputacji (ii) wszelkie niedokładności dotyczące (opisowych) informacji (w tym ceny wynajmu, dostępności) (iii) usługi lub produkty oferowane przez dostawcę łodzi lub innych partnerów biznesowych, (iv) wszelkie szkody, straty lub koszty poniesione lub zapłacone przez pośrednika, za koszty pośrednie, następcze lub karne wynikające lub związane z użytkowaniem, niezdolnością użycia lub opóźnieniami w funkcjonowaniu platformy, lub (v) szkody, śmierć, szkody majątkowe lub inne (bezpośrednie, pośrednie, następcze lub karne) szkody, straty lub koszty poniesione lub zapłacone przez użytkownika, niezależnie od tego, czy są to skutki aktów prawnych, błędów, naruszeń, zaniedbań, umyślnego wykroczenia, zaniedbania, niewłaściwego wykonania, nieprawdziwych prezentacji, czynów niedozwolonych lub ścisłej odpowiedzialności (w całości lub w części) dostawcy usług lub naszych partnerów handlowych (w tym wszystkich pracowników, dyrektorów, przedstawicieli lub stowarzyszonych firm), których produkty lub usługi są (bezpośrednio lub pośrednio) udostępniane, oferowane lub promowane na platformie lub przez platformę, włączając w to odwołania, strajk, działanie siły wyższej lub jakiekolwiek inne zdarzenia pozostające poza naszą kontrolą.

 19. Prawa autorskie i własność intelektualna
 20. O ile nie zaznaczono inaczej, oprogramowanie wymagane do wykonywania naszych usług lub dostępne na naszej platformie lub wykorzystywane przez nią oraz prawa własności intelektualnej (w tym prawa autorskie) do treści i informacji na naszej platformie należą do Boataround.com.

  Boataround.com zachowuje wyłączne prawo własności do wszystkich praw i interesów oraz do wszystkich praw własności intelektualnej, wyglądu serwisu, na którym jest udostępniana usługa. Nikt nie ma prawa kopiować, publikować, promować, używać lub w inny sposób wykorzystywać treść (w tym wszelkie tłumaczenia i recenzje) lub naszą markę bez naszej pisemnej zgody. Wszelkie niezgodne z prawem użycie lub zachowanie stanowić będzie istotne naruszenie naszych praw własności intelektualnej.

 21. Pozostałe
 22. W zakresie dozwolonym przez prawo niniejsze warunki i świadczenie usług Boataround.com jest regulowane i będzie interpretowane zgodnie z prawem słowackim. Wszelkie spory wynikające z niniejszych ogólnych warunków, dotyczące naszych usług będą rozwiązywane wyłącznie przez właściwe sądy na Słowacji.

  Oryginalna wersja tych warunków w języku słowackim może zostać przetłumaczona na inne języki. W przypadku sporu dotyczącego wykładni tych warunków lub rozbieżności pomiędzy wersją słowacką a jakąkolwiek inną wersją językową, zastosowanie ma, dominująca i rozstrzygająca wersja w języku słowackim. Wersja słowacka jest dostępna na naszej stronie internetowej (należy wybrać język słowacki). Jeśli jakiekolwiek postanowienia zawarte w niniejszych warunkach są lub staną się nieważne, niewykonalne lub niewiążące, pozostaną Państwo zobowiązani do przestrzegania wszystkich pozostałych postanowień. W takim przypadku nieważny przepis będzie egzekwowany w możliwie najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, w związku z czym użytkownik wyraża zgodę przyjąć podobne działanie jako nieprawidłowy, martwy lub niewiążący przepis, biorąc pod uwagę treść i cel tych warunków.