Všeobecné obchodné podmienky Boataround

Používaním tejto platformy potvrdzujete, že (i) máte najmenej 18 rokov; (ii) máte právne oprávnenie na uzatváranie záväznej právnej povinnosti. Boataround si vyhradzuje právo odmietnuť prístup na túto platformu a na služby, ktoré ponúkame.

Tieto zmluvné podmienky, ktoré môžu byť z času na čas zmenené, sa vzťahujú na všetky naše služby priamo alebo nepriamo (prostredníctvom distribútorov), ktoré sú k dispozícii online, prostredníctvom ľubovoľného mobilného zariadenia, e-mailom alebo telefonicky. Prístupom, prechádzaním a používaním našich webových stránok alebo ktorejkoľvek z našich aplikácií prostredníctvom akejkoľvek platformy (spoločne označované ako "platforma") a / alebo vyplnením rezervácie si uvedomujete a súhlasíte s tým, že ste si prečítali, porozumeli a súhlasili s podmienkami (Vrátane zásad ochrany súkromia a cookies).

Tieto stránky, ich obsah a infraštruktúra týchto stránok a služba online rezervácie lodí poskytovaná prostredníctvom platformy ("služba") sú vo vlastníctve, prevádzkované a poskytované spoločnosťou Boataround.com, as, Medená 17, 811 02 Bratislava, Slovensko ( "Boataround", " my "alebo" naše ") a sú poskytované pre vaše osobné, nekomerčné použitie za podmienok stanovených nižšie.

 1. Naše služby
 2. Boataround.com poskytuje online platformu (platforma Boataround a jej partneri), pomocou ktorej môžu všetky typy prevádzkovateľov lodí (napríklad chartery, mariny, majitelia lodí, cestovné kancelárie, spoločne "poskytovateľ lodí"), môžu inzerovať svoje lode na prenájom, a prostredníctvom ktorého môžu návštevníci platformy urobiť takýto prenájom. Tým, že vykonáte prenájom prostredníctvom spoločnosti Boataround, uzavriete priamy (právne záväzný) zmluvný vzťah s poskytovateľom lode, od ktorého si prenajímate loď. Od okamihu, keď vykonávate prenájom, vystupujeme iba ako sprostredkovateľ medzi vami a poskytovateľom lodí, ktorému odovzdáme informácie o vašim prenájme a mene poskytovateľa lodi vám pošleme potvrdzujúci e-mail.

  Pri ponúkaní našich služieb sú informácie, ktoré ukážeme, založené na informáciách poskytnutých poskytovateľom lodí. Poskytovatelia lodí majú prístup k on-line systému, vďaka ktorému sú plne zodpovední za aktualizáciu ceny prenájmu, dostupnosti a ďalších informácií, ktoré sú zobrazované na našej platforme. Hoci budeme využívať primerané zdroje pri vykonávaní našich služieb a overovať, či sú všetky informácie presné, úplné alebo správne, nenesieme zodpovednosť za akékoľvek chyby (vrátane zjavne nesprávnych údajov a typografických chýb), akékoľvek prerušenia (či už kvôli dočasnej alebo čiastočnej poruche, oprave, aktualizácii alebo údržby našej platformy a podobne), nepresné, zavádzajúce alebo nepravdivé informácie alebo neposkytnuté informácie. Každý poskytovateľ lodí je vždy zodpovedný za presnosť, úplnosť a správnosť informácií (vrátane ceny a dostupnosti lode na prenájom) zobrazených na našej platforme.

  Naše služby sú k dispozícii len pre osobné a nekomerčné účely. Preto nemáte právo používať, kopírovať, predávať, zobrazovať alebo reprodukovať akýkoľvek obsah alebo informácie, produkty alebo služby dostupné na našej platforme pre akúkoľvek komerčné alebo konkurenčnú činnosť.

 3. Ceny
 4. Všetky ceny na platforme Boataround sú za loď pre celú rezerváciu, vrátane DPH a všetkých ostatných daní, pokiaľ nie je uvedené inak. Pred vykonaním rezervácie si prosím skontrolujte podrobné informácie o nájomných podmienkach. Zrejmé chyby a nepresnosti (vrátane preklepov) nie sú záväzné.

  Naša služba je bezplatná a nebudeme vám účtovať za našu službu ani pridávať ďalšie provízie za prenájom lode. Poskytovatelia plavidiel nám zaplatia poplatok za prenájom (malé percento ceny za prenájom lodí) po zaplatení prenájmu.

 5. Súkromie a súbory cookies
 6. Boataround rešpektuje vaše súkromie. Podrobnejšie informácie nájdete v našich zásadách ochrany osobných údajov.

 7. Platba
 8. Poskytovatelia lodí požadujú, aby bola zaplatená nájomnej cena (úplne alebo čiastočne) za účelom zaistenia prenájmu. Budete požiadaní, aby ste ku garanciu rezervácie urobili platbu. Platba je bezpečne spracovaná z vašej kreditnej alebo debetnej karty alebo bankového účtu na bankový účet poskytovateľa lode prostredníctvom spracovateľa platieb treťou stranou. Pred zaplatením prenájmu si dôkladne skontrolujte podrobné informácie o nájomných a platobných podmienkach.

 9. Zrušenie rezervácie
 10. Uskutočnením rezervácie na našej platforme súhlasíte s príslušnými podmienkami storna poskytovateľa lode a so všetkými dodatočnými podmienkami poskytovateľa lode, ktoré sa môžu vzťahovať na váš prenájom vrátane služieb alebo produktov ponúkaných poskytovateľom lodí. Podmienky dodania možno získať priamo u poskytovateľa lode.

 11. Boataround záruka vrátenia peňazí
 12. Boataround záruka vrátenia peňazí je doplnkovou službou, ktorú ponúka spoločnosť Boataround svojim zákazníkom. Je možné aplikovať ju na rezervácie uskutočnené na platforme Boataround a podlieha schváleniu zo strany spoločnosti. Spoločnosť Boataround si vyhradzuje právo zamietnuť nárok na túto službu.

  Vďaka záruke vrátenia peňazí spoločnosti Boataround môže zákazník stornovať rezerváciu a môže mu byť vrátená platba, ktorú už zaplatil na zaručenie prenájmu lode za predpokladu, že sú splnené tieto podmienky a spoločnosť Boataround schváli zákazníkovu žiadosť:

  1. Medzi dňom, kedy bola uskutočnená rezervácia prenájmu lode a prvým dňom prenájmu (prevzatia lode) je minimálne jeden mesiac.

  2. Zákazník už zaplatil (čiastkovú alebo plnú) cenu prenájmu, ktorá bola vyžadovaná na zabezpečenie jeho prenájmu podľa Platobných podmienok v potvrdení o rezervácii (odsek 4 týchto podmienok).

  3. Žiadosť o záruku vrátenia peňazí sa predkladá spoločnosti Boataround na schválenie najneskôr 1 mesiac pred dňom prevzatia lode.

  Ak chcete odoslať túto žiadosť, kontaktujte spoločnosť Boataround na adrese info@boataround.com

  Zákazník nemá nárok na vyššiu náhradu sumy ako sumu, ktorú zaplatil. Ak bol nárok spoločnosťou Boataround zamietnutý alebo neboli splnené vyššie uvedené podmienky a nárok bol zamietnutý, na zákazníka sa vzťahujú storno podmienky, ako sú uvedené v odseku 5 Všeobecných podmienok spoločnosti Boataround.

  Pravidlá storna sú k dispozícii na našej platforme na jednotlivých stránkach prenájmu a v potvrdení rezervácie. Upozorňujeme, že niektoré prenájmy nie sú oprávnené k zrušeniu alebo zmene. Pred vykonaním rezervácie si skontrolujte podrobnosti a podmienky prenájmu.

  Upozorňujeme, že prenájom môže byť zrušený (bez predchádzajúceho upozornenia), ak príslušná (zostávajúca) suma nájomného nie je uhradená v príslušný deň platby v súlade s príslušnými platobnými podmienkami prenájmu. Nesprávna platba, zlé údaje o debetnej, alebo kreditnej karte, neplatná kreditná alebo debetná karta, alebo nedostatočné finančné prostriedky sú na vašej zodpovednosti a môžu viesť k stornovaniu vašej rezervácie.

 13. (Ďalšia) Korešpondencia a komunikácia
 14. Vyplnením rezervácie súhlasíte s tým, že obdržíte (i) e-mail, ktorý nám poskytne informácie o vašom prenájme a poskytne vám určité informácie a ponuky (vrátane ponúk tretích strán v rozsahu, v akom ste sa aktívne rozhodli pre tieto informácie) Relevantné k Vášmu prenájmu a cieľmi a (ii) e-mail, ktorý vám po ukončení prenájmu pošleme a zobrazí výzvu na zanechania vášho hodnotenia.

 15. Hodnotenie
 16. Vaše hodnotenie môže byť nahrané na stránku s informáciami o prenájme na našej platforme za účelom informovania (budúcich) záujemcov o vašom názore na kvalitu. Vyhradzujeme si právo upraviť, odmietnuť alebo odstrániť recenzie podľa nášho uváženia.

 17. Vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti
 18. S výnimkou obmedzení stanovených v týchto podmienkach a v rozsahu povolenom zákonom, zodpovedáme iba za priame škody, ktoré ste utrpeli, zaplatili alebo Vám vznikli ako následok preukázateľných nedostatkov pri plnení našich povinností pri poskytovaní našich služieb do celkovej sumy v hodnote celkovej rezervácie uvedenej v e-mailovom potvrdení (či už v dôsledku jednej udalosti alebo série nadväzujúcich udalostí).

  Avšak v rozsahu povolenom zákonom ani my, ani ktorýkoľvek z našich riaditeľov, zamestnancov, zástupcov, dcérskych spoločností, alebo iných osôb, podieľajúcich sa na manažovaní platformy a jej obsahu, nebude zodpovedný za (i) akékoľvek trestné, špeciálne, nepriame alebo následné straty alebo škody, stratu produkcie, zisku, obratu, zmluvy, stratu alebo poškodenie dobrého mena alebo reputácie ii) akékoľvek nepresnosti týkajúce sa opisných informácií (vrátane cien prenájmu, dostupnosti) poskytované na našej platforme, (iii) služby, alebo produkty ponúkané poskytovateľom lode alebo inými obchodnými partnermi, akékoľvek (priame, nepriame, následné straty alebo trestné) škody, straty alebo náklady vami znášané, vynaložené alebo zaplatené, vyplývajúce z použitia, neznalosti použitia alebo spomalenia našej platformy, alebo (v) akékoľvek (osobné) zranenie, úmrtie, poškodenia, alebo iné (priame, nepriame, špeciálne, vyplývajúce alebo trestné) škody, straty alebo náklady vami znášané, vynaložené alebo zaplatené, či už v dôsledku (právnych) skutkov, chýb, porušení, (závažnej) nedbanlivosti, úmyselného pochybenia, opomenutia, nevydania výkonu, nesprávnej interpretácie, prečinu alebo priamej či (úplne alebo čiastočne) pripísateľnej zodpovednosti poskytovateľa alebo ktoréhokoľvek z našich obchodných partnerov, ktorých produkty alebo služby sú ponúkané alebo zverejnené prostredníctvom našej platformy vrátane (čiastočného) storna, prekročenia rezervačnej kapacity, štrajku, zásahu vyššej moci alebo iných udalostí mimo našej kontroly.

 19. Práva duševného vlastníctva
 20. Ak nie je uvedené inak, softvér požadovaný pre naše služby alebo dostupný na našej platforme alebo používaný našej platformou a práva duševného vlastníctva (vrátane autorských práv) obsahu a informácií na našej platforme sú majetkom spoločnosti Boataround.

  Spoločnosť Boataround si zachováva výhradné právo na všetky práva a záujmy (všetky IPR) a na vzhľad a pocit z webových stránok, na ktorých je služba k dispozícii (vrátane preloženého obsahu). Nemáte právo kopírovať, publikovať, propagovať, využívať alebo inak používať obsah (vrátane akýchkoľvek prekladov a recenzií) alebo použiť našej značky bez nášho písomného súhlasu. Akékoľvek nezákonné použitie alebo správanie predstavujú podstatné porušenie našich práv duševného vlastníctva.

 21. Rôzne
 22. V rozsahu povolenom zákonom sa tieto podmienky a poskytovania našich služieb riadia a vykladajú v súlade so slovenskou legislatívou a všetky spory vyplývajúce z týchto všeobecných podmienok budú výhradne predložené príslušným súdom na Slovensku. Pôvodná slovenská verzia týchto podmienok môže byť preložená do iných jazykov. V prípade sporu o výklade týchto pojmov alebo rozporu medzi slovenskou verziou a inou jazykovou verziou sa použije slovenská verzia, ktorá prevažuje a je rozhodujúca.

  Slovenská verzia je dostupná na našich webových stránkach. Ak sa akákoľvek časť týchto zmluvných podmienok stane neplatnou, právne neúčinnú alebo nezaväzujúcou, ostatné časti týchto podmienok na platnosti nestrácajú. V takom prípade sa však bude neplatné ustanovenia presadzovať v plnom rozsahu podľa príslušného zákona a vy prijmete budete súhlasiť prijať aspoň podobný účinok ako neplatné, nevymáhateľné alebo nezáväzné ustanovenia s ohľadom na obsah a účel týchto podmienok.